آمفا برای آزمون‌دهنده‌ها

آمفا برای آزمون‌دهنده‌ها

در حال حاضر، مقرر است آزمون آمفا در ده کشور جهان و جمعاً 16 مرکز برگزار شود، به تعداد کشورها و مراکز برگزاری آزمون براساس یک برنامه مشخص به تدریج  افزوده خواهد شد. بدیهی است متقاضیان می‌توانند برحسب علاقه و شرایط خود برای شرکت در آزمون، یکی از مراکز را  انتخاب کنند.

هزینۀ شرکت در آزمون بسته به مبلغ پیشنهادی اعلامی از سوی مراکز برگزارکننده تعیین خواهد شد.