آمفا برای تحصیل

آمفا برای تحصیل

مدرک آمفای عمومی و دانشگاهی هر کدام برای دسته ای از مراکز آموزشی مناسب هستند

  • آمفای دانشگاهی: اگر شما قصد ادامۀ تحصیل در دانشگاه‌های ایران یا دیگر کشورهای فارسی‏ زبان را دارید، آمفای دانشگاهی مدرک مناسبی است که نشان می‌دهد شما برای ورود به این مراکز آمادگی دارید.
  • آمفای عمومی: اگر شما قصد ادامۀ تحصیل در مدارس و یا مراکز آموزشی غیر دانشگاهی در ایران یا دیگر کشورهای فارسی‏ زبان را دارید، آمفای عمومی مدرک مناسبی است که نشان می‌دهد شما برای تحصیل در این دوره‌ها آمادگی دارید.

شما می‌توانید متناسب با هدف خود در یکی از این آزمون‌ها شرکت کنید.