گزارش تحقیقات

گزارش تحقیقات

مرکز سنجش بنیاد سعدی، پس از برگزاری هر آزمون نتایج آن را از لحاظ علمی و آماری تحلیل و بررسی می کند.