1

انتخاب کشور

2

انتخاب تاریخ

3

بررسی قابلیت ثبت نام

4

مشخصات ثبت نام کننده

5

بارگذاری مدارک شناسایی

6

خلاصه

آزمون عمومی آمفا

از میان بیش از 10 حوزه امتحانی در 16 کشور مختلف انتخاب کنید: