دو نوع آزمون آمفا

دو نوع آزمون آمفا

آزمون آمفا در دو گونۀ عمومی و دانشگاهی برگزار می­شود. برگزاری آمفای دانشگاهی به عنوان معیار پذیرش داوطلبان خارجی جهت تحصیل در دانشگاه‌های ایران بر عهدۀ سازمان سنجش آموزش کشور و برگزاری آمفای عمومی برای سایر اهداف و کارکردها بر عهدۀ بنیاد سعدی است.