روش نمره‌دهی آمفا

روش نمره‌دهی آمفا

جمع نمرات بخش شنیدن و خواندن آزمون 60 نمره (30 نمره برای هر بخش) است، یعنی برای هر پاسخ درست یک نمره لحاظ می‌شود. نمره‌دهی بخش نوشتن و گفتن با استفاده از یک دستورالعمل 9 سطحی انجام می‍‌شود.