ساختار آزمون

ساختار آزمون

این آزمون شامل 180 نمره است که در چهار بخش زیر اجرا می­شود.

بخش زمان ساختار نمره
شنیدن 55 دقیقه 3 قسمت 45 نمره
خواندن 60 دقیقه 3 متن 45 نمره
نوشتن 60 دقیقه 2 تکلیف 45 نمره
گفتن 10 دقیقه 3 قسمت 45 نمره
جمع 185 دقیقه - 180 نمره