کیفیت و عدالت در آمفا

کیفیت و عدالت در آمفا

آزمون آمفا با رویکرد رعایت عدالت بین تمامی شرکت‌کنندگان فارغ از جنسیت، ملیت، پیشینۀ فرهنگی و نیازهای خاص آنها طراحی و برگزار می‌شود. سنجش دقیق هر چهار مهارت زبانی (شنیدن، خواندن، نوشتن، صحبت‌کردن)، تمرکز بر موضوعات جهان‌شمول و درنظرگرفتن هر دو هدف دانشگاهی و عمومی، از ویژگی‌هایی است که آزمون آمفا را معتبر ساخته است.